Algemene voorwaarden abonnementen

Laatst bijgewerkt op 21 juli 2022


Inhoudsopgave

 1. Definities
 2. Algemeen
 3. Aanbod
 4. Totstandkoming van het Abonnement
 5. Account en koppelen van Gebruikers
 6. Looptijd en opzegging van het Abonnement
 7. Vergoeding en facturatie
 8. Uitvoering van het Abonnement
 9. Verplichtingen van de Klant
 10. Betaling
 11. Aansprakelijkheid en verjaring
 12. Klachten
 13. Opschorting en ontbinding
 14. Intellectuele eigendomsrechten
 15. Overmacht
 16. Geheimhouding
 17. Privacyverklaring
 18. Vervaltermijn
 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Definities
  1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende met een beginhoofdletter geschreven termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
   Abonnement:
   Het abonnement dat de Klant bij CodeCrashers heeft afgesloten voor het gebruik van de Leeromgeving;
   Beheeraccount:
   Het account van de Beheerder in de Leeromgeving waarmee de Beheerder toegang heeft tot het dashboard van de Leeromgeving;
   Beheerder:
   De natuurlijke persoon werkzaam voor de Klant die gebruik maakt van het Beheeraccount;
   CodeCrashers:
   De gebruiker van deze algemene voorwaarden: CodeCrashers gevestigd aan Florisstraat 13 te Weert, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 85192279;
   Gebruiker:
   De natuurlijke persoon die een account heeft aangemaakt in de Leeromgeving en die gekoppeld is aan de organisatie van de Klant;
   Klant:
   De rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf die een Abonnement heeft afgesloten bij CodeCrashers;
   Leeromgeving:
   De online leeromgeving die door CodeCrashers is ontwikkeld;
   Lesmateriaal:
   Het lesmateriaal dat ontwikkeld is door CodeCrashers, dat via de Leeromgeving toegankelijk wordt gesteld en dat onderdeel is van het Abonnement van de Klant;
   Schriftelijk:
   Schriftelijk of via de e-mail.
  2. Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud.
 2. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Abonnementen.
  2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.
  3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval heeft CodeCrashers het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor de Klant niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.
  5. Indien CodeCrashers niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat CodeCrashers het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.
  6. CodeCrashers heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de nieuwe algemene voorwaarden op de bestaande Abonnementen van toepassing te verklaren. De Klant wordt Schriftelijk van de gewijzigde algemene voorwaarden op de hoogte gesteld en van de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden in werking treden.
 3. Aanbod
  1. Ieder aanbod van CodeCrashers is vrijblijvend.
  2. Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw.
  3. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van CodeCrashers of in e-mailberichten van CodeCrashers binden CodeCrashers niet.
 4. Totstandkoming van het Abonnement
  1. Het Abonnement komt tot stand op het moment dat de Klant en CodeCrashers de overeenkomst hebben ondertekend.
  2. De startdatum van het Abonnement, de diensten die onder het Abonnement vallen, het aantal Gebruikers en de hoogte van de periodieke vergoeding worden vastgelegd in de overeenkomst.
 5. Account en koppelen van Gebruikers
  1. Nadat het Abonnement is afgesloten, maakt CodeCrashers voor de Klant een Beheeraccount aan.
  2. Iedere natuurlijke persoon kan een account aanmaken in de Leeromgeving. Een persoon die een account heeft aangemaakt heeft pas toegang tot het Lesmateriaal nadat deze persoon overeenkomstig artikel 5.3 gekoppeld is aan de organisatie van de Klant.
  3. De Beheerder kan middels het Beheeraccount een e-mail sturen naar personen die hij toegang wenst te verlenen tot het Lesmateriaal. In deze e-mail staat een koppelcode. De persoon met een account in de Leeromgeving kan in zijn persoonlijke dashboard deze koppelcode invoeren om een verzoek tot toegang tot het Lesmateriaal in te dienen bij de Beheerder. Nadat de Beheerder dit verzoek heeft bevestigd, is deze persoon gekoppeld aan de organisatie van de Klant, is deze persoon Gebruiker geworden en heeft deze persoon toegang tot het Lesmateriaal. De Beheerder kan de Gebruiker een rol toekennen, zoals “student”, “docent” of “waarnemer”.
 6. Looptijd en opzegging van het Abonnement
  1. Het Abonnement wordt aangegaan voor 12 maanden, tenzij Schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.
  2. Na het verstrijken van de looptijd wordt het Abonnement telkens automatisch verlengd met 12 maanden, tenzij het Abonnement door een van de partijen overeenkomstig artikel 6.3 is opgezegd.
  3. Ieder der partijen kan het Abonnement tegen het einde van de looptijd opzeggen. Opzegging dient Schriftelijk te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
  4. Na het einde van het Abonnement heeft de Klant geen toegang meer tot het Beheeraccount en kunnen de Gebruikers geen gebruik meer maken van de Leeromgeving.
 7. Vergoeding en facturatie
  1. Voor het gebruik van de Leeromgeving dient de Klant aan CodeCrashers een periodieke vergoeding te betalen.
  2. CodeCrashers heeft het recht de periodieke vergoeding jaarlijks aan te passen. CodeCrashers zal de Klant ruim van te voren Schriftelijk in kennis stellen van de aanpassing van de periodieke vergoeding. CodeCrashers zal daarbij de omvang van en de datum waarop de aanpassing zal ingaan, vermelden.
  3. Indien gedurende het Abonnement wijzigingen worden aangebracht in de afspraken, dan heeft CodeCrashers het recht gedurende het contractjaar de periodieke vergoeding daarop aan te passen.
  4. Facturatie voor het Abonnement geschiedt maandelijks of jaarlijks vooraf.
  5. De factuur wordt via de e-mail naar de Klant gestuurd.
 8. Uitvoering van het Abonnement
  1. CodeCrashers zal het Abonnement naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
  2. CodeCrashers heeft het Lesmateriaal naar beste vermogen samengesteld. CodeCrashers kan echter niet garanderen dat het gebruiken van het Lesmateriaal leidt tot het gewenste resultaat.
  3. CodeCrashers behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen en aanvullingen aan te brengen aan de Leeromgeving. Indien de wijzigingen relevant zijn voor de Klant, dan wordt de Klant van deze wijzigingen in kennis gesteld. CodeCrashers waarborgt bij een eventuele gewijzigde specificatie een gelijkwaardige functionaliteit en prestatie van de Leeromgeving.
  4. Met uitzondering van wettelijke niet-uitsluitbare garanties, wordt de Leeromgeving zoals hij is (“as is”) ter beschikking gesteld, zonder enige vorm van garantie.
  5. Indien de Leeromgeving tijdelijk niet beschikbaar is wegens een storing, dan geeft dat de Klant niet het recht op restitutie van een deel van de betaalde periodieke vergoeding, tenzij de tijdelijke niet beschikbaarheid onredelijk lang is.
  6. Bij de uitvoering van het Abonnement maakt CodeCrashers gebruik van de diensten van derden, zoals van een hostingbedrijf. CodeCrashers is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de diensten van derden.
 9. Verplichtingen van de Klant
  1. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CodeCrashers aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het Abonnement, tijdig aan CodeCrashers worden verstrekt.
  2. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens.
  3. De Klant is gehouden CodeCrashers onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van het Abonnement van belang kunnen zijn.
  4. De Klant vrijwaart CodeCrashers voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van het Abonnement schade lijden en welke aan de Klant toerekenbaar is.
  5. De Klant dient uiterst zorgvuldig om te gaan met – en is verantwoordelijk voor – zijn inloggegevens. Indien een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van de inloggegevens van de Klant, dan kan CodeCrashers daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
  6. De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de Leeromgeving door de Beheerder en de Gebruikers.
  7. Indien de Klant niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen jegens CodeCrashers heeft voldaan of onrechtmatig jegens CodeCrashers handelt, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade die CodeCrashers daardoor lijdt.
 10. Betaling
  1. Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
  2. Betaling dient te geschieden zonder korting of verrekening.
  3. Indien de Klant niet tijdig betaalt, dan heeft CodeCrashers het recht de uitvoering van het Abonnement op te schorten, zoals beperking of blokkering van de toegang tot de Leeromgeving en/of het Lesmateriaal, totdat het verschuldigde bedrag is voldaan. CodeCrashers is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die de Klant door de opschorting van de uitvoering van het Abonnement lijdt.
  4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Klant direct in verzuim en is de Klant vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de Klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-.
  5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van CodeCrashers op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
  6. Iedere betaling door de Klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de Klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.
 11. Aansprakelijkheid en verjaring
  1. CodeCrashers kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
   1. Een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15;
   2. Enige daad of nalatigheid van de Klant, zijn personeel of door de Klant ingeschakelde derde.
  2. De Klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. CodeCrashers is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de Klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. De Klant vrijwaart CodeCrashers tegen alle aanspraken ter zake.
  3. CodeCrashers garandeert niet dat de Leeromgeving vrij is van storingen. De Klant erkent dat de dienstverlening onderbroken kan worden door diverse redenen. CodeCrashers zal pogen een volledige continuïteit van de Leeromgeving te leveren en binnen aanvaardbare termijnen de onderbreking te herstellen. CodeCrashers is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de Leeromgeving.
  4. CodeCrashers is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door hackers.
  5. CodeCrashers is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door verkeerd of ondeskundig gebruik van de Leeromgeving.
  6. CodeCrashers is niet aansprakelijk voor een handelen en/of nalaten van de Beheerder of van een Gebruiker.
  7. CodeCrashers is niet aansprakelijk voor de fouten van derden die worden ingeschakeld ter uitvoering van het Abonnement, zoals een hostingbedrijf. De toepasselijkheid van artikel 6:76 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  8. CodeCrashers is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gemiste omzet, winstderving, gemiste inkomsten, dataverlies, slechte studieresultaten, reputatieschade, opgelegde boetes, overige opgelegde sancties, bedrijfsschade en vertragingsschade.
  9. Indien CodeCrashers aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade of indien een bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperking niet van toepassing wordt verklaard, dan is de aansprakelijkheid van CodeCrashers beperkt tot het maandbedrag dat de Klant aan CodeCrashers is verschuldigd voor het gebruik van de Leeromgeving in de maand waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan.
  10. Elke rechtsvordering wegens schadevergoeding verjaart door verloop van 1 jaar nadat de Klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken.
 12. Klachten
  1. Klachten over de Leeromgeving dienen door de Klant zo spoedig mogelijk Schriftelijk bij CodeCrashers te worden gemeld.
  2. De Klant dient CodeCrashers de mogelijkheid te geven de klacht te onderzoeken. Het feit dat CodeCrashers overgaat tot het onderzoeken van een klacht impliceert niet dat CodeCrashers erkent dat de Leeromgeving gebrekkig is.
  3. Indien CodeCrashers de klacht van de Klant gegrond acht, dan zal CodeCrashers herstelwerkzaamheden uitvoeren. De aansprakelijkheid van CodeCrashers is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 11 is opgenomen.
 13. Opschorting en ontbinding
  1. CodeCrashers is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of het Abonnement zonder gerechtelijke tussenkomst middels een Schriftelijke verklaring (gedeeltelijk) te ontbinden, indien:
   1. De Klant de verplichtingen uit het Abonnement niet of niet volledig nakomt en de Klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling waarin de Klant een redelijke termijn wordt geboden om alsnog na te komen. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven;
   2. Na het sluiten van het Abonnement CodeCrashers ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen;
   3. Aan de Klant surseance van betaling is verleend;
   4. De Klant in staat van faillissement verkeert;
   5. CodeCrashers stopt met de terbeschikkingstelling van de Leeromgeving.
  2. Voorts is CodeCrashers bevoegd het Abonnement te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van het Abonnement onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van het Abonnement in redelijkheid niet mag worden verwacht.
  3. Indien het Abonnement wordt ontbonden wegens de reden genoemd in artikel 13.1 sub. e. en de Klant reeds betaald heeft voor de afname van de Leeromgeving voor een bepaalde periode, dan zal naar verhouding een bedrag worden gecrediteerd en aan de Klant worden terugbetaald.
 14. Intellectuele eigendomsrechten
  1. Alle rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot de Leeromgeving en het Lesmateriaal komen uitsluitend toe aan CodeCrashers of aan zijn licentiegevers.
  2. Door de terbeschikkingstelling van de Leeromgeving en het Lesmateriaal worden geen auteursrechten in de zin van de Auteurswet overgedragen.
  3. Gedurende het Abonnement wordt aan de Klant een niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie verleend om gebruik te maken van de Leeromgeving.
  4. De Klant verbindt zich op geen enkele wijze inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van CodeCrashers. Het is de Klant uitdrukkelijk niet toegestaan het Lesmateriaal te verveelvoudigen, te publiceren of, op welke wijze dan ook, commercieel te exploiteren.
  5. Indien CodeCrashers weet of het vermoeden heeft dat de Klant of een Gebruiker in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van CodeCrashers of van zijn licentiegever, dan heeft CodeCrashers het recht de toegang tot de Leeromgeving en/of tot het Lesmateriaal te beperken of te blokkeren, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op compensatie.
  6. Handelt de Klant of een Gebruiker in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van CodeCrashers, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade die CodeCrashers daardoor lijdt. Onder schade dient o.a. te worden verstaan omzetverlies.
 15. Overmacht
  1. CodeCrashers is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
  2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop CodeCrashers geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CodeCrashers niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in elk geval - maar niet uitsluitend - verstaan: internetstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, cyberaanval, boycot, blokkades, stroomstoring, storing in het e-mailverkeer, extreme weersomstandigheden, natuurrampen, verkeersstoring, stakingen, oorlog, terrorisme, diefstal, brand, epidemieën, pandemie, overheidsmaatregelen, fouten in software, website of (online) diensten van derden en wijzigingen in wet- en regelgeving.
  3. Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een door CodeCrashers ingeschakelde derde partij.
  4. Indien de uitvoering van het Abonnement door overmacht voor een korte periode onmogelijk is, dan geeft dat de Klant niet het recht het Abonnement kosteloos te ontbinden.
  5. In het geval dat CodeCrashers door overmacht wordt verhinderd het Abonnement geheel of gedeeltelijk uit te voeren, dan heeft CodeCrashers het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van het Abonnement op te schorten of het Abonnement middels een Schriftelijke verklaring (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder dat CodeCrashers gehouden is om enige door de Klant geleden schade te vergoeden.
 16. Geheimhouding
  1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van het Abonnement van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, CodeCrashers gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken, en CodeCrashers zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is CodeCrashers niet gehouden tot schadevergoeding en is de Klant niet gerechtigd tot ontbinding van het Abonnement op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 17. Privacyverklaring
  1. CodeCrashers verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de Klant de privacyverklaring van CodeCrashers raadplegen, zie https://codecrashers.nl/privacyverklaring.
 18. Vervaltermijn
  1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van de Klant uit welke hoofde ook jegens CodeCrashers in ieder geval na 1 jaar na het moment waarop de Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.
 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op het Abonnement en iedere rechtshandeling tussen CodeCrashers en de Klant is Nederlands recht van toepassing.
  2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
  3. Alle geschillen i.v.m. het Abonnement en rechtshandelingen tussen de Klant en CodeCrashers worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar CodeCrashers gevestigd is.